فایل پرسشنامه سلامت روانی دانشجویان جدیدالورود

فایل پرسشنامه سلامت عمومی 28 سؤالی

فایل پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-12

فایل پرسشنامه سنجش اعتقادات دینی

فایل پرسشنامه سنجش خلاقیت عابدی

فایل پرسشنامه سنجش نگرش معنوی

فایل پاورپوینت شیوع کروناویروس در ایران

فایل پاورپوینت مهارتهای آموزشی و پرورشی ( روشها و فنون تدریس)

فایل نحقیق پژوهشی مادران کودکان کم شنوا و نا شنوا

فایل تحقیق پژوهشی کانال های توزيع